Algemeen

Van voorjaarsnota naar begroting

In de vergadering van 19 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2021 aan de orde geweest. Deze rapportage leidde tot een negatieve bijstelling van de begroting van structureel € 95.000,-. Dit vloeit vooral voort uit handhaving huisvesting arbeidsmigranten, sport en digitale toegankelijkheid website.
Deze negatieve bijstelling is verwerkt in het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota. Het begrotingssaldo in de Voorjaarsnota 2021 was voor 2022 en 2023 negatief en voor 2024 en 2025 positief, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de voorjaarsnota 2021. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2021.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting 2021-2024

-170.000

-161.000

111.000

150.000

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2020

42.000

82.000

82.000

82.000

Aankoop en verbouw Trafohuisje

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2021

-142.000

-88.000

-95.000

-95.000

Stand na 1 e trimesterrapportage 2021

-271.000

-168.000

97.000

136.000

Nieuw beleid voorjaarsnota

VRLN gemeentelijke bijdrage brandweerzorg

22.000

22.000

22.000

22.000

Zorg- en veiligheidshuis bijdrage gemeente

12.000

12.000

12.000

12.000

Vervanging openbare verlichting

19.000

19.000

Verkeersveiligheid Spoorwegje

5.000

5.000

5.000

Verbeteren fietsroute Gennep-Nijmegen

25.000

Verkeersveiligheid Zandstraat

8.000

8.000

8.000

Actualiseren Landschapsontwikkelingsplan

40.000

Gennep Wielergemeente

35.000

Erfgoedbeleid actualisatie

25.000

Molenstichting subsidie

15.000

Inburgering maatschappelijke trajecten

24.000

24.000

24.000

24.000

Inburgering leerroutes

25.000

50.000

80.000

80.000

Inburgering specifieke uitkering

-49.000

-74.000

-104.000

-104.000

Gemeenschapsvoorzieningen

33.000

33.000

Vervanging AED's

4.000

3.000

3.000

Algemene bijstand

-50.000

WSW Rijksbijdrage

-90.000

-90.000

VRLN bijdrage jeugdgezondheid

14.000

21.000

28.000

35.000

Positieve gezondheid effectencalculator

7.000

Duurzaamheidsbeleid uitwerking

20.000

Duurzaamheid uitbreiding formatie

40.000

40.000

40.000

40.000

Aankoop grond locatie Steenfabriek

1.000

1.000

1.000

Welstandsnota actualisatie

40.000

Wet digitale toegankelijkheid / open overheid

40.000

20.000

20.000

Verhuur restpercelen

-3.000

-6.000

-8.000

-11.000

Technische informatieveiligheid

50.000

50.000

50.000

50.000

ICT hardware periodieke vervanging

-22.000

-17.000

-16.000

-16.000

OZB verhoging ivm inflatie

-80.000

OZB verhoging ivm loslaten volumebeleid

-170.000

-178.000

-183.000

-189.000

Inzet algemene vrije reserve

Fietsroute Gennep-Nijmegen

25.000

Actualiseren LOP

40.000

Actualiseren Erfgoedbeleid

25.000

Duurzaamheidsbeleid

20.000

Actualiseren Welstandsnota

40.000

Digitale toegankelijkheid

40.000

20.000

20.000

Vervanging AED's

15.000

15.000

Gennep wielergemeente

35.000

Stand na voorjaarsnota 2021

-171.000

-130.000

172.000

279.000

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21