Financiële Begroting

Exploitatiebegroting

Baten en lasten programmabegroting

2021

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.691.723

-23.100

1.668.623

02

Openbare ruimte

3.943.893

-372.250

3.571.643

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.865.981

-1.876.916

-10.935

04

Onderwijs en kinderopvang

2.249.191

-171.000

2.078.191

05

Cultuur en sport

2.699.459

-508.393

2.191.066

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.924.284

-4.293.330

20.630.954

07

Duurzaamheid

4.298.356

-4.078.985

219.371

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.940.828

-2.539.500

1.401.328

09

Dienstverlening

507.996

-201.230

306.766

10

Bestuur en organisatie

9.058.423

-880.940

8.177.483

Subtotaal programma

55.180.134

-14.945.644

40.234.490

Algemene dekkingsmiddelen

977.132

-36.700.193

-35.723.061

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

56.157.266

-51.645.837

4.511.429

02

Mutaties reserves programma

-379.350

-379.350

03

Mutaties reserves programma

1.700.000

-2.714.766

-1.014.766

04

Mutaties reserves programma

-867.393

-867.393

05

Mutaties reserves programma

-89.900

-89.900

06

Mutaties reserves programma

-658.710

-658.710

07

Mutaties reserves programma

-272.000

-272.000

08

Mutaties reserves programma

2.000.000

-2.656.277

-656.277

09

Mutaties reserves programma

-98.209

-98.209

10

Mutaties reserves programma

40.000

-588.805

-548.805

11

Mutaties reserves programma

-77.795

-77.795

Subtotaal mutaties reserves

3.740.000

-8.403.205

-4.663.205

Gerealiseerd resultaat

59.897.266

-60.049.042

-151.776

Baten en lasten programmabegroting

2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.735.972

-23.100

1.712.872

02

Openbare ruimte

3.979.373

-372.250

3.607.123

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

971.792

-1.937.150

-965.358

04

Onderwijs en kinderopvang

1.580.926

-171.000

1.409.926

05

Cultuur en sport

2.745.426

-490.038

2.255.388

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.514.170

-4.392.330

20.121.840

07

Duurzaamheid

4.250.684

-4.081.678

169.006

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.248.173

-1.302.988

945.185

09

Dienstverlening

605.304

-189.280

416.024

10

Bestuur en organisatie

9.118.504

-596.600

8.521.904

Subtotaal programma

51.750.324

-13.556.414

38.193.910

Algemene dekkingsmiddelen

953.272

-38.490.855

-37.537.583

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

52.703.596

-52.047.269

656.327

02

Mutaties reserves programma

-338.000

-338.000

06

Mutaties reserves programma

-218.500

-218.500

07

Mutaties reserves programma

-50.000

-50.000

08

Mutaties reserves programma

-150.000

-150.000

09

Mutaties reserves programma

-40.000

-40.000

10

Mutaties reserves programma

268.740

-483.550

-214.810

Subtotaal mutaties reserves

268.740

-1.280.050

-1.011.310

Gerealiseerd resultaat

52.972.336

-53.327.319

-354.983

Baten en lasten programmabegroting

2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.743.147

-23.100

1.720.047

02

Openbare ruimte

4.078.795

-372.250

3.706.545

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

912.440

-1.912.150

-999.710

04

Onderwijs en kinderopvang

1.526.491

-171.000

1.355.491

05

Cultuur en sport

2.776.798

-479.560

2.297.238

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.158.805

-4.342.330

19.816.475

07

Duurzaamheid

4.009.902

-4.132.881

-122.979

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.204.963

-1.310.565

894.398

09

Dienstverlening

527.189

-183.180

344.009

10

Bestuur en organisatie

8.790.371

-599.400

8.190.971

Subtotaal programma

50.728.901

-13.526.416

37.202.485

Algemene dekkingsmiddelen

1.129.644

-37.658.374

-36.528.730

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

51.858.545

-51.184.790

673.755

02

Mutaties reserves programma

-313.000

-313.000

08

Mutaties reserves programma

-100.000

-100.000

09

Mutaties reserves programma

-20.000

-20.000

10

Mutaties reserves programma

-266.123

-266.123

Subtotaal mutaties reserves

-699.123

-699.123

Gerealiseerd resultaat

51.858.545

-51.883.913

-25.368

Baten en lasten programmabegroting

2024

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.743.189

-23.100

1.720.089

02

Openbare ruimte

3.749.322

-372.250

3.377.072

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

915.123

-1.912.150

-997.027

04

Onderwijs en kinderopvang

1.518.943

-171.000

1.347.943

05

Cultuur en sport

2.757.914

-479.560

2.278.354

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.794.600

-4.342.330

19.452.270

07

Duurzaamheid

4.037.772

-4.165.047

-127.275

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.873.662

-1.061.764

811.898

09

Dienstverlening

617.165

-330.480

286.685

10

Bestuur en organisatie

8.751.063

-602.200

8.148.863

Subtotaal programma

49.758.753

-13.459.881

36.298.872

Algemene dekkingsmiddelen

1.357.066

-37.487.660

-36.130.594

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

51.115.819

-50.947.541

168.278

09

Mutaties reserves programma

-20.000

-20.000

10

Mutaties reserves programma

-241.161

-241.161

Subtotaal mutaties reserves

-261.161

-261.161

Gerealiseerd resultaat

51.115.819

-51.208.702

-92.883

Baten en lasten programmabegroting

2025

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.743.230

-23.100

1.720.130

02

Openbare ruimte

3.753.127

-372.250

3.380.877

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

916.847

-1.912.150

-995.303

04

Onderwijs en kinderopvang

1.511.397

-171.000

1.340.397

05

Cultuur en sport

2.762.228

-479.560

2.282.668

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

23.542.437

-4.342.330

19.200.107

07

Duurzaamheid

4.084.501

-4.221.118

-136.617

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.214.898

-385.500

829.398

09

Dienstverlening

625.658

-355.280

270.378

10

Bestuur en organisatie

8.714.575

-605.000

8.109.575

Subtotaal programma

48.868.898

-12.867.288

36.001.610

Algemene dekkingsmiddelen

1.525.688

-37.401.093

-35.875.405

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

50.394.586

-50.268.381

126.205

10

Mutaties reserves programma

-209.884

-209.884

Subtotaal mutaties reserves

-209.884

-209.884

Gerealiseerd resultaat

50.394.586

-50.478.265

-83.679

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves

Pr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2

Regio deal project Maasheggen

313.000

313.000

2

Verkeersmaatregelen en onderzoeken

25.000

5

Uitvoering regeling lokaal sportakkoord

10.000

6

Salariskosten transformatie sociaal domein

218.500

7

Optimaliseren begraafplaats

50.000

8

Bijdrage projectbureau Lob van Gennep

23.500

8

Toevoeging voorziening De Banen

300.000

8

Implementatie Omgevingswet

150.000

100.000

9

Implementatie wetgeving WOO en WDT

40.000

20.000

20.000

9

Verkiezingen presentiegelden

9.000

10

Toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten

268.740

Totaal incidentele lasten

1.407.740

433.000

20.000

0

Mutaties reserves

268.740

Incidentele lasten, exclusief mutaties reserves

1.139.000

433.00

20.000

0

Toelichting incidentele lasten

verkiezingen presentiegelden | De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 leiden tot een toename van de lasten vanwege het uitgangspunt dat ze gespreid over 3 dagen plaatsvinden.

toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | Om de reserve op peil te houden en nieuwe investeringen ook te kunnen dekken is het nodig om een bedrag toe te voegen.

implementatie wet DOO | De Wet Open Overheid (WOO) vervangt in 2022 de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB) en maakt de gemeente transparanter. We willen ook de digitale dienstverlening begrijpelijk en toegankelijk maken. De Wet Digitale Toegankelijkheid (WDT) bepaalt dat gemeenten een digitale toegankelijkheidstoets moeten uitvoeren. In 2022 wordt een impactanalyse gemaakt waarna de invoering zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

verkeersmaatregelen | Voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een snelfietsroute aan te leggen tussen Gennep en Nijmegen is € 25.000 nodig.

uitvoering lokaal sportakkoord | In verband met corona heeft het Rijk besloten om de bijdrage voor het Sportakkoord te eenmalig verdubbelen. Deze extra bijdrage wordt ingezet voor de corona-subsidieregeling voor sportaanbieders.

regio deal project maasheggen | In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is de visie Maasheggen vastgesteld. Met onze investering in het project Maasheggen, verdeeld over de jaarschijven 2021-2023 en de daaraan verbonden cofinanciering van regio en provincie is het mogelijk de daarin opgenomen ambitie te realiseren.

salariskosten transformatie sociaal domein | Voor de transformatie van het sociaal domein is een meerjarig (2021 en 2022) ingezet waarvoor extra personeel nodig is.

optimaliseren begraafplaats | De sterk verouderde paden en meubilair worden vervangen en het groen gerenoveerd. Dit vanaf 2020 over een periode van drie jaar.

projectbureau lob van Genep | De kosten van het projectbureau Lob van Gennep worden betaald door de betrokken partijen. De bijdrage van Gennep is € 23.500 per jaar voor een periode van vijf jaar.

toevoeging voorziening de banen | Tot en met 2022 krijgen wij van Teunesen Zand en Grint (TZG) jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen. De gemeente wendt deze compensatie aan voor investeringen in het projectgebied waarvoor een voorziening is gevormd.

implementatie omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2022-2023.

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves

Pr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2

Onttrekking bestemmingsreserve Regio Deal

313.000

313.000

2

Onttrekking AVR verkeersmaatregelen

25.000

5

Rijksbijdrage regeling lokaal sportakkoord

10.000

6

Onttrekking reserve sociaal domein salariskosten transformatie sociaal domein

218.500

7

Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats

50.000

8

Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau Lob van Gennep

23.500

8

Bijdrage TZG ontzanding De Banen

300.000

8

Onttrekking AVR kosten implementatie Omgevingswet

150.000

100.000

9

Onttrekking AVR implementatie wetgheving WOO en WDT

40.000

20.000

20.000

10

Onttrekking AVR toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten

268.740

11

Rentebaten vordering op derden

18.500

Totaal incidentele baten

1.417.240

433.000

20.000

0

Mutaties reserves

1.065.240

433.000

20.000

Incidentele baten, exclusief mutaties reserves

352.000

0

0

0

Toelichting incidentele baten

onttrekkingen algemene vrije reserve (AVR) | Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR.

Rentebaten vordering op derden | Dit betreft de ontvangen rentevergoeding voor de vordering Heikant. De looptijd van de openstaande vordering Heikant is met een half jaar verlengd tot medio 2022, waardoor we verwachten € 19.000 rente te ontvangen.

rijksbijdrage regeling lokaal sportakkoord | In verband met corona heeft het Rijk besloten om de bijdrage voor het Sportakkoord te eenmalig verdubbelen.

onttrekking bestemmingsreserve regio deal | Voor de bijdrage van de gemeente Gennep aan de Regio Deal/investeringsagenda hebben we in 2021 een bestemmingsreserve gevormd. Voor de kosten van het project Maasheggen, vastgesteld in de raad van 19 april 2021, doen we een beroep op deze reserve.

onttrekking reserve sociaal domein | Voor tekorten en extra uitgaven op het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor het jaar 2022 wordt (evenals in 2021) extra personeel ingezet voor de transformatie sociaal domein. Voor deze tijdelijke hogere uitgaven zetten we de bestemmingsreserve in.

onttrekking voorziening de bAnen | De voorziening de banen is beschikbaar voor investeringen in het projectgebied Koningsven De diepen. De bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep is hier een onderdeel van.

bijdrage TZG ontzanding de banen | Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven de Diepen.

Structurele onttrekking aan reserves (bedragen in €)

Pr.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

10

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

214.810

266.123

241.161

209.884

Totaal 

214.810

266.123

241.161

209.884

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21