Programma's

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Visie

We zijn een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is en we willen dat de bewoners van de gemeente Gennep gezond zijn en zich (ook sociaal) veilig voelen. En in een gemeente als de onze - met een sociale demografie met kwetsbare inwoners – is sociale samenhang dan ook vanzelfsprekend. Binnen het sociaal domein geven wij daarom ook inclusiviteit een plek. Daarom is ook een bloeiend verenigingsleven van belang, want dat bevordert de sociale samenhang. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Zo vormen we een vitale gemeenschap.

Als gemeente hebben we een stimulerende en ondersteunende rol. Wij scheppen voorwaarden zodat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het in de gemeente goed toeven zijn.

Het Sociaal Domein ondergaat een transformatie naar inwoners die meer zelf aan zet zijn en naar een meer passende en samenhangende zorg. Een beweging die al is ingezet en die meerdere jaren in beslag blijft nemen. Gennep heeft een sterke lokale samenleving. Samen met die samenleving versterken we de kracht van inwoners en van de gemeenschap. Onlangs is deze visie samen met de gemeenschap herijkt in de visie Blijven(d) Ontmoeten Meedoen en Ondersteunen (OMO). Ook hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar het sociaal domein. De herijkte visie en de uitkomsten van het onderzoek hebben wij verwerkt in een uitvoeringsprogramma dat is opgenomen in deze begroting.

OMO is opgebouwd langs de programmalijnen Preventie en Positieve Gezondheid, Inclusiviteit en Inwoner- en gemeenschapskracht. Deze 3 lijnen vormen de vertaling van de ‘transformatie’ in het sociaal domein. De 4e programmalijn is Ondersteuning. De gemeente blijft garanderen dat passende en toereikende zorg bereikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben.

In de komende jaren gaan we verder op de ingeslagen weg, om inwoners steeds meer te betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Dit doen we via de Adviesraad Sociaal Domein maar ook door het directer monitoren van de wensen en ervaringen van inwoners. De dorps- en wijkraden en -ondersteuners willen wij in deze monitoring ook een rol geven. We gaan deze vorm van inwonerparticipatie zoveel mogelijk integraal ontwikkelen met de ontwikkeling in de Omgevingswet. Dit gaan we doen binnen de dienstverleningsvisie van de gemeente.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We hebben er ook aandacht voor dat kwetsbare inwoners aanhaken bij de energietransitie.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Voldoende voorzieningen voor iedereen | we willen dat in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Preventieve aanpak | we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
  • Succesvolle transformatie Sociaal Domein | we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van preventie en samenredzaamheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
  • Aandacht voor elkaar | we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij blijven oog houden voor onze kwetsbare inwoners en garanderen de zorg voor hen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
  • Sociale participatie | we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en daaruit voortvloeiend het gebruik van uitkeringen te beperken.
  • Integratie van migranten | we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.
Lasten € 24.514.170
Baten € -4.610.830
Saldo € 19.903.340
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21