Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Visie

We zijn een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers is er sprake van een goede omgevingskwaliteit en zijn er voldoende (school)voorzieningen.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen dit aandachtsgebied kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Samen met onze opvangpartners zorgen wij voor een goede basis voor onze jonge inwoners.
Kwalitatief goede kinderopvang is belangrijk. Het zorgt ervoor dat ouders/verzorgers werk en zorg beter kunnen combineren. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

Onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past en zo mee te doen aan de maatschappij. De scholen zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs en een belangrijke partner binnen het sociaal domein. Wij ondersteunen de scholen bij hun streven om goed onderwijs te verzorgen en hun leerlingen te voorzien van passend onderwijs. Het realiseren en consolideren van goede onderwijshuisvesting draagt hieraan bij.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van de gebouwen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Jeugd- en jongerenvoorzieningen | we willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
  • Kind Expertise Centrum | integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
  • Laaggeletterdheid | we willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.
Lasten € 1.580.926
Baten € -171.000
Saldo € 1.409.926
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21