Programma's

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit. Dat er voldoende voorzieningen zoals scholen en winkels zijn, dat er werkgelegenheid binnen handbereik is, dat er voldoende passende woningen zijn, dat er sprake is van een prettig openbaar gebied en dat er een bloeiend verenigingsleven bestaat ter bevordering van de sociale samenhang.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

De inrichting van onze kernen en buitengebied vormt een belangrijke factor in de ‘kwaliteit van leven’ voor onze inwoners. Daarnaast vormt deze inrichting een deel van ons toeristisch product.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen er zodoende nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie.

Wij willen de komende jaren inzetten op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Vanuit onze veranderende rol als overheid vormt deze nieuwe wet de kapstok voor minder regels, meer transparantie, en betere en snellere dienstverlening in de ruimtelijke ordening.

Deze verandering brengt ook een cultuurverandering met zich mee ten aanzien van de wijze waarop initiatieven worden behandeld. We gaan werken met uitnodigingsplanologie: als gemeente geven we globale kaders mee, terwijl initiatiefnemers met concrete plannen komen voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente stapt af van haar rol als (zuiver) projecttoetser en neemt een faciliterende houding aan, waarbij wordt meegedacht op welke wijze medewerking kan worden verleend aan een initiatief. De focus verschuift zodoende van een inhoudelijke toetsende rol naar het stroomlijnen van het proces om tot resultaat te komen.

Duurzaamheid

Het Klimaatakkoord en de daaruit voortgekomen Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg vormen belangrijke kaders voor de verduurzaming in de komende jaren. Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds bewezen hebben.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Aantrekkelijke woongemeente | we zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwe vestiging of hervestiging oriënteren.  
  • Voldoende woningen | we willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd. Zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek waar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
  • Gasvrij | in onze gemeente wordt er alleen nog aardgasvrij gebouwd. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij woningeigenaren en ondernemers om stappen te zetten om bestaande woningen en bedrijfsgebouwen aardgasvrij te maken.
  • Klimaatadaptatie | We vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.
  • Voorbereiding Omgevingswet | in 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2022 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt, op basis van het huidig wettelijk instrumentarium en ondersteunt door materiaal van het rijk en de VNG, gewerkt aan het opstellen van een (pilot) Omgevingsplan. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden tot 1 mei 2022 nog wel bestemmingsplannen aan.
  • samenwerking van Vergunningen, Handhaving en Toezicht | We intensiveren de samenwerking tussen Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep.

 

Lasten € 2.248.173
Baten € -1.452.988
Saldo € 795.185
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21