Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum: 28 september 2021
Zaaknummer: 521088

Onderwerp: Begroting 2022

Geachte leden van de raad,

In 2018 zijn we vol ambities begonnen om het coalitieakkoord Volle kracht vooruit te realiseren. Nu vier jaar verder hebben we grote stappen gezet om onze gemeente meer leefbaar, socialer, veiliger, bruisender en klantgerichter te maken. De onzekerheden door COVID-19 hebben ons niet van de weg geleid. De veerkracht van onze burgers, verenigingen en ondernemers is groot gebleken. In goede samenwerking met u hebben we veel initiatieven in gang kunnen zetten of kunnen ondersteunen. We kijken daarom met veel trots terug op de achterliggende periode.

Collegeprogramma nagenoeg gerealiseerd

Net als in de voorgaande jaren vormen het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2018-2022 'Volle kracht vooruit' de uitgangspunten voor deze begroting en meerjarenraming. In de achterliggende jaren is het merendeel van onze ambities gerealiseerd of in gang gezet. In deze begroting trekken we de lijn van de afgelopen jaren door. We willen afmaken wat we in gang gezet hebben. Maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen kunnen tot aanpassingen leiden. Daarnaast vinden bijstellingen plaats op grond van volumeaanpassingen of autonome ontwikkelingen van de gemeente. Het kan dan gaan om aanpassingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant.

We dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen, in Ven-Zelderheide met het project Hart Ven-Zelderheide, in Heijen met de verbouwing van d'n Toomp en  in Ottersum door in te spelen op de ontwikkelingen om daar in de toekomst ook een multifunctionele accommodatie te realiseren.

We blijven actief inspelen op kansen die zich voordoen. In dat licht noemen we de Lob van Gennep en de Regiodeal/Investeringsagenda. Met diverse andere partijen slagen we er in grote projecten te faciliteren of in gang te zetten, zoals Haven Heijen en invulling terrein voormalige steenfabriek. We geven uitvoering aan o.a. Maasheggen en projecten op het vlak van veiligheid en arbeidsmarktbeleid. In 2022 starten we ook met het opzetten van de 3 de projectenvelop Investeringsagenda.

Ook in 2022 verwachten we de vruchten te plukken van onze inspanningen om een bijdrage te leveren aan voldoende en passend woningaanbod. Dit krijgt vorm met de ontwikkeling van plannen voor ruim 700 woningen, waarvan de realisatie van zo'n 100 woningen in 2022 gaat plaatsvinden (zoals bijv. Gennepermolen).
Daarnaast vormt duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Met onze inwoners en ondernemers, in samenwerking met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en als gemeente zelf dragen we bij aan energiebesparing, duurzame opwek, duurzame warmte en participatie.
We blijven onverminderd inzetten op de doorontwikkeling van onze dienstverlening. Dit krijgt niet alleen vorm door de visie op dienstverlening en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, maar ook door het uitvoeringsprogramma van de geactualiseerde visie OMO, de regionale inkoop binnen het sociale domein, het inkleuren van landelijke ontwikkelingen als de omgevingswet, de verbetering van de digitale diensten, de aandacht voor inclusie en privacy en informatieveiligheid.

Tot slot stellen we in 2022 een integrale en gedragen toekomstvisie voor 2035 op, waarin we beschrijven welke koers Gennep kiest om haar aantrekkelijkheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers te behouden en te vergroten.

Financiële situatie

De voornoemde ontwikkelingen krijgen invulling ondanks een zeer onbestendige financiële situatie. Daar waar als gemeente gerekend mag worden op het Rijk als een betrouwbare partner, is het juist deze partij die veel onzekerheid veroorzaakt. Met ingang van 2023 wordt de verdeling van het gemeentefonds herijkt. Op basis van de nu beschikbaar informatie betekent dit een daling van de algemene uitkering met bijna € 2,6 miljoen. Daarmee is Gennep één van de zwaarste getroffen gemeenten. In dit kader speelt ook de onduidelijkheid over de rijksgelden die beschikbaar zijn voor jeugdzorg en WMO. Net als voor de herijking wordt hier verwezen naar het nieuwe kabinet. Deze onzekerheden maken het opstellen van een robuuste begroting een bijzonder zware opgave.

De onbestendigheid van de financiële situatie wordt bevestigd met de Septembercirculaire 2021. Nadat de begroting bestuurlijk in proces is  gebracht, brengt de circulaire nieuw structurele financiële inzichten. Door de intensivering van de uitgaven van het rijk stijgt het accres substantieel. Daarnaast geldt dat voor 2022 de opschalingskorting is opgeschort. Dit leidt tot een verdere versterking van het saldo van de (meerjaren)begroting.

Door een degelijk financieel beleid en het maken van keuzes leggen wij u een begroting 2022 voor die ook in de periode 2023-2025 meerjarig sluitend is. Het nadeel herijking gemeentefonds is volledig verwerkt (cumulatief jaarlijks € 15 per inwoner) en de door de raad opgelegde taakstellingen voor het sociaal domein en personeelskosten zijn financieel vertaald. De bijdrage van het Rijk in de kosten voor jeugdzorg zijn conform de afspraken tussen Rijk en VNG niet volledig verwerkt. Hiermee is sprake van een degelijke financiële basis voor de toekomst. Desondanks moeten we aandacht blijven houden voor het mogelijk ontstaan van een tekort door een verdere verlaging van de algemene uitkering.

Het saldo van de meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Verloop stand begroting  € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Stand primitieve begroting basis B-2021

-170

-161

111

150

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2020

42

81

81

81

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2021

-143

-88

-95

-95

Stand primitieve begroting B-2022

-271

-168

97

136

Belangrijkste mutaties:

Voorjaarsnota 2021

100

43

93

160

Mei circulaire 2021

211

23

-162

-13

Structureel effect extra middelen jeugd (75%)

1442

791

724

644

Verwacht effect herijking gemeentefonds

0

-255

-510

-765

Uitvoeringsplan OMO

-195

-210

-70

-70

Duurzaamheid (incl. vergroening)

-200

0

0

0

Toekomstvisie gemeente Gennep

-100

0

0

0

Digitale transformatie

-240

0

0

0

Diverse bijstellingen*

-392

-199

-269

-198

Stand begroting

355

25

93

84

* Totaal van alle bijstellingen < € 10.000

Het structurele begrotingssaldo van de meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Structureel begrotingssaldo x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

355

25

93

84

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-797

-433

-20

0

Begrotingssaldo na bestemming

-442

-408

73

84

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

787

433

20

0

Structureel begrotingssaldo

345

25

93

84

De begroting heeft net als voorgaande jaren een opbouw in vier componenten. Naast de bijstellingen in Van voorjaarsnota naar begroting zijn de voorgeschreven onderdelen programmaplan, paragrafen en financiële begroting opgenomen.

Wij zien uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

Burgemeester            Gemeentesecretaris
Hans Teunissen            Jacqueline Nijland

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T (0485) 49 41 41 E gemeente@gennep.nl www.gennep.nl

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21