Programma's

Veiligheid

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Werken aan veiligheid doen we per definitie samen met ketenpartners, waarbij de regierol per vraagstuk verschillend kan zijn. Onze rol kan variëren van het faciliteren, initiëren en stimuleren van initiatieven, waarbij we verbindend optreden en veiligheid als onderwerp verankeren in de reguliere netwerken en bestaande structuren binnen de gemeente. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

Veiligheid en andere programma’s
Veiligheid laat zich niet beperken tot 1 programma. Ook vanuit andere programma’s doen zich
ontwikkelingen voor die raken aan de belangen van openbare orde en veiligheid.

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit programma.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Het is uitermate belangrijk om continue aandacht te hebben voor rolzuiverheid en scherp verwachtingsmanagement:  een risicovrije samenleving is een utopie. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, uitvoeren van het Damoclesbeleid, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen wordt jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande speerpunten, uitvoering gegeven. Hierbij staat de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

  • Hulpdiensten in de buurt | we willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
  • Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact | we verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
  • Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit | we brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: 1 weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
  • Geen coffeeshops e.d. in Gennep | we blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet op een integrale aanpak van onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
  • Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence | we willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
  • Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten | we versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.
Lasten € 1.735.972
Baten € -23.100
Saldo € 1.712.872
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21