Programma's

Openbare ruimte

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Dat betekent dat de gemeente fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en hoogwaterveilig is. Een kwalitatief goede leefomgeving is hierbij van essentieel belang. Vanuit het programma Openbare ruimte wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Het nieuwe groenbeleidsplan 2021-2031 – Groener Gennep heeft als doelstelling een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur. Dit houdt in dat we het huidige openbaar groen-netwerk binnen de gemeente in stand houden en waar mogelijk de groene structuren en waarden versterken. We streven naar een duurzame, circulair verantwoorde economie, waarbij de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk wordt beperkt. Het groenbeleid kan tevens een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige, natuur-inclusieve en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Natuur-inclusief staat voor duurzame, rechtvaardige en inclusieve denk- en handelswijzen ten bate van zowel mens als natuur, op een manier die tegelijkertijd de biodiversiteit en ecologisch en menselijk welzijn bevordert.

De doelstellingen uit het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie vinden ook in dit programma hun weerslag. Vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte immers van groot belang. In de in 2019 vastgestelde omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' is hier ruimschoots aandacht voor.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld: duurzaamheidsbesef moet een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken zijn. Binnen dit programma kan gedacht worden aan de volgende thema’s:

  • Schone en stille mobiliteit is de toekomst. Als gemeente gaan we aantoonbaar bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en auto’s. Zo werken we verder aan verbetering van de laadsystemen voor elektrische voertuigen en fietsen in de openbare ruimte en bij ondernemers. We verbeteren het fietsnetwerk zodat de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt.
  • Een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Denk hierbij aan het opnieuw inrichten van straten en pleinen waar veel aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Zo is het thema klimaatadaptatie structureel onderdeel van onze eigen ruimtelijke plannen en projecten.
  • In het Klimaatakkoord en het openbare verlichtingsplan zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De openbare verlichtingsmasten worden daarom voorzien van nieuwe armaturen met LED-techniek. Deze LED-techniek heeft een aantal voordelen: minder onderhoud, een betere kleurherkenning, minder energieverbruik en een langere levensduur.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
  • Aanpak problematische verkeersknelpunten | we willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.
  • Duurzaam toerisme | vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme willen we onder andere voor fietsers en wandelaars interessant zijn.
  • Verbetering parkeermogelijkheden in de kern | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.  Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan onderdeel uit.
Lasten € 3.979.373
Baten € -710.250
Saldo € 3.269.123
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2021 11:20:58 met de export van 11/09/2021 11:15:21